Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Vyjádření předsedy k odebrání licence místnímu sdružení ODS Příbram-město

Jaromír Volný

Dne 22.11.2010 přijala Oblastní rada ODS Příbram usnesení, jímž navrhla Výkonné radě ODS zrušit licenci Místního sdružení ODS Příbram-město s tím, že členům tohoto zrušeného místního sdružení bude umožněno vstoupit do Místního sdružení ODS Příbram, pokud o tento vstup projeví zájem do 3 měsíců po zrušení licence, a s tím, že po uplynutí těchto 3 měsíců proběhnou nové volby Místní rady Místního sdružení ODS Příbram. Pro toto usnesení hlasovalo 10 z 11 přítomných členů oblastní rady, 1 člen se hlasování zdržel.

Následně pak Místní rada Místního sdružení ODS Příbram přijala na svém jednání konaném dne 22.11.2010 bezprostředně po jednání Oblastní rady ODS Příbram usnesení ve znění, že schválí přijetí všech členů Místního sdružení ODS Příbram-město, bude-li tomuto místnímu sdružení Výkonnou radou ODS zrušena licence, pokud o to jeho členové do 3 měsíců po zrušení licence požádají, s tím, že po uplynutí těchto 3 měsíců proběhnou nové volby Místní rady Místního sdružení ODS Příbram. Pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní členové Místní rady Místního sdružení ODS Příbram.

Z formulace usnesení oblastní rady i z následně přijatého usnesení Místní rady Místního sdružení ODS Příbram tedy vyplývá, že účelem návrhu nebylo připravit kohokoliv o členství v ODS, ale změnit dosavadní nevyhovující a neudržitelný stav, kdy v Příbrami existovala 2 místní sdružení ODS, která velmi často zastávala zcela rozdílná politická stanoviska k důležitým otázkám místního i celostátního významu, a to jak na veřejnosti, tak v zastupitelstvu města. Za této situace tedy nebylo v místních podmínkách zřejmé, jaký je většinový názor příbramských členů ODS k té či oné otázce, neboť jedno místní sdružení nemůže přehlasovat jiné místní sdružení. V tom je zásadní rozdíl proti existenci jen jednoho místního sdružení, kdy názorový postoj místní ODS může být prezentován většinovým názorem, který při hlasování jako většinový zvítězí. Zde je nutno zdůraznit, že Místní sdružení ODS Příbram-město zastávalo při rozdílných názorech obou místních sdružení vždy výrazně menšinové postoje, neboť počet jeho členů byl nejdříve jen zhruba poloviční a v závěru jeho existence již ani ne třetinový oproti počtu členů Místního sdružení ODS Příbram. Zmíněná rozdílnost názorů pak dokonce dospěla před komunálními volbami na podzim roku 2010 až k předvolebnímu boji Místního sdružení ODS Příbram-město proti Místnímu sdružení ODS Příbram, přičemž někteří členové Místního sdružení ODS Příbram-město kandidovali jako členové ODS proti ODS na kandidátce konkurenční politické strany Věci veřejné.

Postupně stále více neúnosnou situací související se spory mezi oběma místními sdruženími ODS v Příbrami se oblastní rada musela poprvé zabývat již na svém zasedání v prosinci roku 2009, a to jako důsledek předcházejícího listopadového oblastního (tj. okresního) sněmu ODS, jehož průběh po stránce sporů mezi delegáty obou místních sdružení bylo možno označit jako velmi nedůstojný. Na svém následujícím zasedání, konaném v lednu roku 2010, pak oblastní rada znovu jednala o situaci týkající se existence dvou příbramských místních sdružení a shodla se formou přijatého usnesení v názoru, že vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám by se měla tato situace řešit až po nich, k čemuž tedy na prvním zasedání oblastní rady po komunálních volbách dne 22.11.2010 výše uvedeným způsobem došlo.

Při rozhodování o této otázce přihlédla oblastní rada kromě výše uvedeného také k dalším následujícím skutečnostem:

Vzhledem k tomu, že v Příbrami existovala 2 místní sdružení, zatímco kandidátka ODS pro komunální volby mohla být podle zákona pouze jedna, muselo být podle vnitřních pravidel ODS stanovených Výkonnou radou ODS svoláno tzv. volební shromáždění za účasti členů obou místních sdružení, aby sestavilo společnou kandidátku. Na kandidátku mohli být podle zmíněných pravidel postaveni pouze ti uchazeči o kandidaturu, kteří k tomu byli nominováni svými místními sněmy, a z těchto nominovaných pak volební shromáždění stanovovalo pořadí na kandidátce. Místní sněm ODS Příbram-město však žádné své kandidáty pro volební shromáždění k jejich postavení na společnou kandidátku nenominoval. Přes tuto skutečnost se však někteří členové Místního sdružení ODS Příbram-město i bez požadované nominace svým místním sněmem na jednání volebního shromáždění dostavili, přičemž ultimativně požadovali své postavení na pevná čelní místa kandidátky automaticky bez hlasování o pořadí. Poté, co bylo volebním shromážděním schváleno tajné hlasování o pořadí na jednotlivých místech kandidátky, opustili zmínění členové Místního sdružení ODS Příbram-město demonstrativně volební shromáždění, přičemž se pak později někteří z nich (jako členové ODS) postavili na volební kandidátku konkurenční politické strany Věci veřejné. Dále na budově, v níž sídlí Oblastní kancelář ODS a jejímž spoluvlastníkem je jeden ze členů Místního sdružení ODS Příbram-město, který kandidoval za politickou stranu Věci veřejné, byl vyvěšen obrovský předvolební billboard politické strany Věci veřejné, takže všichni, kdo za jakýmkoliv účelem přicházeli navštívit Oblastní kancelář ODS, byli tímto billboardem vyzýváni, aby volili politickou stranu Věci veřejné. Vyvrcholením těchto postojů byl pak několik dnů před komunálními volbami článek zveřejněný v místních sdělovacích prostředcích nazvaný „Léty prověřená jistota …“, v němž předseda Místního sdružení ODS Příbram-město pan Ing. Roman Smitka vyzýval voliče, aby nevolili místopředsedu Místního sdružení ODS Příbram pana MUDr. Ivana Šedivého, který byl zároveň volebním lídrem kandidátky a místostarostou města Příbrami, přičemž uvedl 10 bodů pro to, proč ho nemají volit. Tento článek byl plný negativních tvrzení, která ovšem pan Ing. Roman Smitka nijak neprokazoval, včetně nevěcných osobních útoků, jako například „rozhodně tu máme také jistotu, že se spojí s kýmkoli, aby dosáhl, čeho chce“. Konečně pak po komunálních volbách se předseda Místního sdružení ODS Příbram-město pan Ing. Roman Smitka sám ze své vlastní iniciativy obrátil dopisem ze dne 9.11.2010 na všechny členy Místního sdružení ODS Příbram-město s návrhem na ukončení činnosti tohoto místního sdružení, přičemž výslovně uvedl, že on sám se rozhodl ukončit své členství v ODS, a jedno vyhotovení tohoto svého dopisu předal i oblastnímu manažerovi ODS.

Na základě všech výše uvedených skutečností a dlouholetých problémů, které měly příčinu v samotné existenci 2 místních sdružení ODS v Příbrami, a za situace, kdy sám předseda Místního sdružení ODS Příbram-město pan Ing. Roman Smitka ukončení činnosti tohoto místního sdružení výše uvedeným dopisem navrhl, dospěla oblastní rada k závěru, že další existence 2 místních sdružení ODS v Příbrami je nadále nežádoucí, neudržitelná a ve smyslu návrhu pana Ing. Romana Smitky i bezpředmětná, a proto navrhla Výkonné radě ODS zrušit licenci menšinovému Místnímu sdružení ODS Příbram-město o 19 členech s tím, že těm jeho členům, kteří o to projeví zájem, bude umožněno přejít do většinového Místního sdružení ODS Příbram o více než 60 členech, přičemž bezprostředně po jejich přechodu bude nově zvolena místní rada tohoto potom již jediného místního sdružení ODS v Příbrami.

Chci výslovně zdůraznit, že oblastní rada se vůbec nezabývala otázkou, které z rozdílných politických postojů obou místních sdružení jsou „správné“ a které „nesprávné“, a tedy které z obou místních sdružení „má pravdu“ a které „nemá pravdu“, a ani tak činit nemohla, neboť většina členů oblastní rady (slovo „oblastní“ znamená významově „okresní“) není z Příbrami, takže nemohla posuzovat konkrétní otázky týkající se činnosti příbramské radnice či politických postupů v zastupitelstvu města, neboť o nich nic nevěděla a nemohla proto hodnotit, co je v příbramských podmínkách „správné“ a co „nesprávné“, nehledě na to, že každý člověk považuje za správný právě svůj názor, neboť kdyby jej za správný nepovažoval, tak by jej nezastával. V této věci šlo výhradně o politické rozhodnutí ve smyslu nadále nežádoucí, neudržitelné a bezpředmětné existence 2 místních sdružení ODS v Příbrami, přičemž bylo zaručeno, že všichni členové zrušeného místního sdružení, pokud o to projeví zájem, se mohou do 3 měsíců přeregistrovat do Místního sdružení ODS Příbram (ale samozřejmě i do jakéhokoliv jiného místního sdružení v České republice, pokud o to budou mít zájem), kde mohou dále svobodně prosazovat své názory, a pokud pro tyto své názory získají při hlasování většinu, pak půjde o většinové názory nyní již jediného příbramského místního sdružení, které tak budou také prezentovány. Tříměsíční lhůta pak vyplývá ze stanov ODS v tom smyslu, že po tuto dobu neztrácejí své členství v ODS poté, co jejich místní sdružení bylo zrušeno.

V žádném případě také není pravda, že by oblastní rada neuvedla žádný důvod, proč se rozhodla navrhnout zrušení licence místnímu sdružení, jak v rozhovoru na toto téma tvrdí pan Ing. Roman Smitka. Zasedání oblastní rady projednávající tuto otázku trvalo velmi dlouho, věc byla velmi podrobně prodiskutována, závěry z této diskuse byly na konci zasedání shrnuty a následně uvedeny v odůvodnění návrhu zaslaného Výkonné radě ODS. Pokud tyto důvody nejsou panu Ing. Romanu Smitkovi známy, pak je to tím, že nejpozději od 1.7.2010 jednání oblastní rady naprosto ignoruje a po uvedeném termínu se jako její člen nedostavil na žádné její zasedání. Nebyl tedy přítomen ani na předmětném zasedání oblastní rady konaném dne 22.11.2010, kde se o této otázce rozhodovalo, ačkoliv byl na toto zasedání oblastním manažerem jako obvykle řádně pozván a v návrhu programu, který byl uveden v textu pozvánky, byl bod týkající se řešení situace obou příbramských místních sdružení zařazen. Dále je nutno uvést, že na tomto zasedání byl přítomen jiný člen oblastní rady z Místního sdružení ODS Příbram-město pan Rudolf Smetana, jemuž proto musí být výše uvedené důvody známy. Oblastní rada pak nemůže za to, že pan Ing. Roman Smitka není informován proto, že se jejího jednání nezúčastňuje, ani za to, že člen Místního sdružení ODS Příbram-město pan Rudolf Smetana ostatní členy tohoto sdružení neinformoval o tom, co oblastní rada dne 22.11.2010 Výkonné radě ODS navrhla a jak to odůvodnila.