Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Články autora

Dopis členům a sympatizantům

Ivan Šedivý

Dopis všem členům a sympatizantům.

Vážení přátelé,
pomalu nám nastává ostré volební období. Nečeká nás nic hezkého. Jednotliví kandidáti do zastupitelstva budou různým způsobem napadáni a budou vytvářeny politické pseudokauzy.

Vzpomeňme si, v jaké složité situaci jsme před dvěma lety vstupovali na radnici. Rozhádaná koalice, město špatně fungující. Naše rozhodnutí nezůstat v opozici se ukázalo jako správné, přestože tento projekt měl i své odpůrce. Odmítli jsme politikaření a s plnou vervou se vrhli do práce. Každý soudný člověk vidí, co nová koalice i díky naší práci dokázala. Nebylo to jednoduché, bylo zapotřebí diplomacie, klidu i schopnosti konsenzu.
A že to fungovalo, je trnem v oku některým našim volebním soupeřům, kteří nikdy nic pro město udělat nedokázali, ale naopak se všemi prostředky snažili naše úsilí znevažovat.

Vážení přátelé,
velmi Vás žádám o podporu, o vynechání negativní kampaně v následujících dnech, o zachování klidu. Pevně věřím, že v nadcházejících volbách se ctí uspějeme. Neslibujeme nesplnitelné, důkazů naší dobré práce ve městě je jistě hodně. Voliči snad vědí, že ODS Příbram – Příbramští patrioté- jsou léty prověřená jistota.

Váš MUDr. Ivan Šedivý

Povolební dopis MUDr. I. Šedivého

Ivan Šedivý

Vážení přátelé,
Dovolte mi, abych Vám jménem všech kandidátů do zastupitelstva města poděkoval za Vaše hlasy pro ODS. Letošní volby nebyly lehké, ba naopak. Proto i jejich výsledek může být pro někoho zklamáním.
Je však nutné si uvědomit, že pravice porazila pravici.

Neustálé mediální napadání ODS od nově vzniklých stran /často se starými tvářemi/ přineslo hlasy levici a jejich volební neúspěch i další mandáty pro vítěze. A toto vše ještě akcentovala celostátní politika, která je jistě záslužná, ale zatím nenalézá patřičné pochopení u občanů.Přesto je zde několik pozitivních ukazatelů:
Do zastupitelstva se až na jednu výjimku nedostaly strany, které vedly hrubou a podpásovou negativní kampaň.
Do zastupitelstva se nedostaly strany, do kterých se uchýlili přeběhlíci z jiných stran.
Do zastupitelstva se nedostaly strany účelově vytvořené jednou osobou toužící ovládnout město a pomocí figurek ho řídit pro svoje zájmy.
Nyní probíhají jednání o povolebním složení radnice. Domnívám se, že naši zastupitelé mají vysoký koaliční potenciál.

Nejsme sice na tahu, ten je výsadou vítěze, ale ať to dopadne jakkoliv, pokusíme se prosazovat náš volební program, který je možné považovat za nejlepší ze všech stran hlavně tím,že je realizovatelný.

Děkuji všem kandidátům a členům ODS Příbramští patrioté za velké úsilí a dobrou práci v předvolební kampani.
Děkuji všem rodinným příslušníkům za to, že to s námi vydrželi.
Děkuji všem politickým soupeřům, kteří se k nám chovali slušně.
A hlavně děkuji všem voličům kteří nám dali svůj hlas.

Nezklameme Vás!

Vždyť dané slovo držíme a jsme léty prověřená jistota.

Podpora Ivana Fuksy

Ivan Šedivý

Ing. Ivana Fuksu znám 15 let. Byl to právě on, který mě tenkrát jako nečlena ODS vtáhl do politiky. Nebyly to léta s ním jednoduchá, měli jsme mnoho i ostrých sporů při řešení těžkých krizových situací i takzvaných maličkostí, neustále vyžadoval plné pracovní nasazení. Vždy však byl velmi konstruktivní, uměl racionálně přistupovat k problémům, přiznat svojí chybu, jít na rozumný kompromis v zájmu dobré věci.

Dnešní politická situace, kdy v poslanecké sněmovně sedí mnoho poslanců několik volebních období a kdy tito poslanci už úplně ztratili jakýkoliv přehled o reálné politice, mě přesvědčuje, že je zapotřebí zvolit nové lidi, pracovité, s širokým záběrem v komunální politice. To je jediná cesta k úspěchu nejen politických stran, ale celého státu a všech občanů.

A tím mým kandidátem je právě Ing. Ivan Fuksa, který svojí dosavadní prací prokázal schopnosti a předpoklady kladené na poslance.

O městském rozpočtu na rok 2010

Ivan Šedivý

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 22. 2. 2010 schválilo hlavní dokument města - rozpočet na rok 2010. Garantem tohoto dokumentu je 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

„Tvorba rozpočtu probíhala standardním způsobem. Čekali jsme především na výsledky roku 2009, ale práce probíhaly od listopadu roku 2009, kdy jsme již měli k dispozici ukazatele vývoje. Po přípravě rozpočtu Rada města dne 3. února doporučila schválení tohoto rozpočtu zastupitelům. Následně proběhlo předjednání se zastupiteli a také jeho rojednání ve finančním výboru a v příbramském PERMu. Rada města doporučila schválit rozpočet na straně příjmů ve výši 715 394 013 Kč a na straně výdajů ve výši 701 540 509 Kč. Takto koncipovaný rozpočet je tzv. přebytkový. Výdajovou částku ovšem musíme ještě povýšit o 13 853 504 Kč, což je částka určená na financování úvěrů. Takže ve své podstatě je rozpočet vyrovnaný.

V letošním roce jsme museli vlivem ekonomické krize přistoupit k výraznější restrikci v některých položkách rozpočtu. Dotýká se to hlavně příspěvkových organizací města. Těm byly příspěvky sníženy o 15 %, s výjimkou Galerie Františka Drtikola a Městských jeslí. Příspěvky od města těmto organizacím tvoří hlavně mzdové složky,
a jejich restrikce je tedy nemožná. Dále pak jsme snížili provozní příspěvky školám. Ani školy by toto snížení neměly nijak výrazně pocítit. V roce 2009 totiž byly všechny školy dovybaveny jak v investiční, tak i v neinvestiční kapitole o velké finanční prostředky, a tak není jejich potřeba v letošním roce. Nesahali jsme na dotace kulturní, sportovní, ekologické, sociální a další.

Největší polemika a diskuze na jednání zastupitelů byla kolem daru pro 1.FK PŘÍBRAM, a. s. To mě, přiznávám, udivilo především proto, že stejná situace byla i v loňském roce a tehdy s tím žádné problémy nebyly. Bohužel, v letošním roce je celá problematika kolem rozpočtu zpolitizovaná, takže hrstka zastupitelů se podivovala, proč podporujeme 1.FK PŘÍBRAM.
Pokud bychom se rozhodli, že nebudeme sport v Příbrami v letošním roce podporovat, je zcela zřejmé, že v dalších letech už nebude možné navázat na tuto sportovní tradici a sport z našeho města zmizí. Sport i kulturu obecně podporují všechna města. Tyto oblasti nemohou bez této podpory existovat v žádné obci či městě.

Možná ještě krátce k dluhům, tedy splátkám úvěrů. Tady je důležité říci, že dluhy nám postupně klesají a nejhorší stav, což byl loňský rok (38 milionů korun), máme za sebou. V letošním roce nás již čeká pouhých 13,5 milionů korun. Tento stav bude postupně klesat i v roce 2011. Pokud si město nevezme další úvěr, tak by mělo jít o částku kolem sedmi milionů korun. Vše je patrné z přiloženého grafu.

A které investiční akce nás čekají v letošním roce? Důležitou investiční akcí bude Integrovaný plán rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště. V letošním roce se akce týká hlavně ulic Bratří Čapků, Ve Dvoře, Boženy Němcové, Prof. Skupy a vnitro-bloku Malý Kotel. To je akce zhruba za 20 milionů korun. Do roku 2015 musíme vyčerpat všechny finanční prostředky z tohoto programu.
Další velkou investiční akcí je první etapa revitalizace náměstí T. G. Masaryka. I tento projekt v letošním roce předpokládá investici zhruba kolem 20 milionů.
Pak jsou to také projekty související s bydlením. Např. přestavba domu, který jsme získali od Armády ČR (naproti OD TESCO). Mělo by zde vzniknout 18 sociálních bytů. Očekáváme příspěvek od státu ve výši 550 tisíc korun na jeden byt.
Jmenovat ještě můžeme i již schválený projekt na zateplení ZŠ Březové Hory (16,6 milionů Kč), zateplení Domu s pečovatelskou službou v Průběžné ulici (8 mil. Kč) a zateplení DPS v ulici Jana Drdy (4,5 mil. Kč). Nyní jsme ještě podávali žádosti, které mají poměrně velkou šanci uspět ve schvalovacím řízení, a to je zateplení DPS v Brodské ulici (26 milionů Kč), zateplení školních objektů v areálu ul. Bratří Čapků (bývalá 6. ZŠ, jesle, MŠ, školní jídelna) a zateplení bývalé 2. ZŠ v Dlouhé ulici.
Rovněž předpokládáme, že v letošním roce začneme s rekultivací skládky Květná (55 mil. Kč), pokud uspějeme v dotačním řízení. Žádost byla dobře podána, a tedy není důvod k jejímu vyřazení.

To jsou asi základní investiční akce města Příbram v roce 2010. Jde o projekty finančně i organizačně velice náročné a také tyto akce budou zcela jistě po určitou dobu občany našeho města obtěžovat. Když např. bude rozkopaná celá ulice Bratří Čapků, přinese to samozřejmě zde bydlícím občanům problémy. Ale výsledek by měl být pěkný. A stejné je to třeba i s náměstím TGM. To bude dopravně hodně komplikovaná situace. Budeme se snažit dopravní zatížení maximálně snížit, ale ne vždy je možné vše realizovat bez komplikací.

Spousta nejrůznějších fám a dohadů se točila kolem příjmové částky 109 milionů korun. O co tedy jde? Jedná se o tzv. zbytný majetek města. Tedy majetek, který musí město spravovat a nemá z něj prakticky žádné výnosy. Vyjmenovali jsme, co to není: Nejde o prodej Technických služeb Příbram, ani např. o prodej Kulturního domu (tato verze jako zcela zaručená již kolovala), neprodáváme ani stadion Spartaku, ani Městské lesy. V nejbližší době se k této problematice na zastupitelstvu vrátíme a zastupitelé rozhodnou.

Závěrem bych chtěl všem konstruktivním zastupitelům poděkovat za to, že rozpočet podpořili. Jde o základní dokument tohoto města a je vidět, že většina zastupitelů k této problematice i zodpovědně přistoupila. Závěrečný účet hospodaření města Příbram za r. 2009 bude, tak jako tomu bylo i v předchozích letech, projednán v dubnu nebo květnu, tedy až po všech rozborových jednáních.“

Přehled úvěrů města - splátky dle jednotlivých roků (graf):

http://www.pribram-city.cz/document.php?obrid=11878

Video: Rozhovor s místostarostou I. Šedivým o rozpočtu města Příbram

Ivan Šedivý

Jak vypadá rozpočet města Příbram na rok 2013 a jak probíhalo jednání zastupitelstva při schvalování rozpočtu? O tom všem je rozhovor s místostarostou I. Šedivým, který je už dlouhodobým tvůrcem rozpočtů.

Nesmí docházet k redukci zdravotní péče ani diktátu pojišťoven

Ivan Šedivý

(zdroj: text i foto: Příbram.cz)

Příbram - Ivan Šedivý (foto: Příbram.cz)

Ivan Šedivý (foto: Příbram.cz)

 

Podle Šedivého by si rekonstrukci zasloužil i pavilon, ve kterém je umístěna porodnice.

 

Přibližně od léta je novým předsedou představenstva Oblastní nemocnice Příbram Ivan Šedivý (ODS), ten na pozici vystřídal Aleše Růžičku, který požádal o uvolnění z funkce.  S Ivanem Šedivým, který je zároveň i místostarostou města Příbram jsme si povídali o vizích i kumulaci jeho funkcí.  

 

Přibližně od léta jste předsedou představenstva Oblastní nemocnice Příbram. S jakými vizemi se ujímáte této funkce?
Byl jsem do té funkce navržen a schválen jako člen představenstva a poté zvolen jako předseda. Od té doby, co jsem v roce 2002 odešel z nemocnice, tak jsem byl osobně přesvědčen, že bych se do žádné vedoucí funkce už nevrátil. Za těch deset let, co jsem tam byl, jsem si toho užil dost. Byl to hlavně start zdravotních pojišťoven, nedostatky finančních prostředků a tak dále. Celých deset let jsem se snažil, aby se ta situace zlepšila. Byl jsem i u koncepce zdravotnictví Středočeského kraje, kdy fungují čtyři oblastní nemocnice, kam je částečně přiřazen i Benešov. Ta koncepce ukázala, že naše vize byla velmi správná a celosvětově i u nás musí docházet ke snižování počtu malých nemocnic a centralizování, už kvůli zdravotnické technice a specialistům.
Moje vize byla taková, že v Příbrami může být jen jeden špitál. Ty útoky, které na mě byly, byly opravdu strašné a i proto jsem po těch deseti letech sám odešel, nebyl jsem nikým odvolán a nechtěl se vracet. Teď nastala doba, kdy moje zkušenosti chce někdo využít, a proto jsem se vrátil do této funkce. Protože si myslím, že současný přímý management – ředitel, náměstci, správní rada a představenstvo – v tuto chvíli spolu sice komunikují, ale nemají úplně jasné vize, a proto jsem se rozhodl do toho vstoupit, než se toto srovná.  

 

Jaké jsou tedy ty vaše vize do budoucna?
Vize jsou diktovány hlavně zdravotními pojišťovnami. V poslední době se objevilo hodně informací o financování zdravotnictví, třeba to, že jsou některé nemocnice, které dostávají větší částky, než jiné a přitom ta práce a náklady by měly být stejné. To je věc, která se mi hodně nelíbí. Také dochází k redukci péče a to například odbouráváním infekčního a plicního oddělení. Já v té nemocnici pracoval 35 let a pocházím z lékařské rodiny a vždycky jsme o ty základní odbory bojovali. Je zapotřebí toto ohlídat. V budoucnu nám to bude chybět a my budeme jediný kraj, který nebude mít infekční oddělení. Lůžka jsou přesouvána do Ústřední vojenské nemocnice, kde oddělení ještě nefunguje, což mi připadá strašné. Diktát pojišťoven v tomto smyslu nemůže být. Pojišťovny by tyto nemocnice měly podporovat, protože pokud selže jakákoliv péče, vždy tu zůstanou základní pilíře. Naopak to nemůže fungovat, pokud selže nemocnice – terénní a soukromá péče jejich služby nenahradí. Proto jsem se na chvíli vrátil, ale nepočítám, že to budu dělat dlouho.

 

Někteří vám vytýkají, že už dnes zastáváte více pozic, nebojíte se, že ty hlasy ještě zesílí?
Tak určitě zesílí, protože těch „nepřátel“ mám hodně. Ono je to z různých důvodů. Kdo mě zná, ví, že jsem člověk, který se práce nebojí, a vykonává ji s přehledem. On někdo může být na pracovišti osm hodin a neudělá vůbec nic, jenom tam prosvítí a prosplachuje mnoho peněz, ale jsou lidé, kteří, když se snaží, tak toho dokážou vykonat mnohem víc. A ona funkce předsedy představenstva je spíš funkcí, kdy dochází ke schůzkám jednou za měsíc a pak je to o studování materiálů, ve kterých se, myslím, vyznám. Nezabírá to tolik časů, kolik by si někdo představoval.

 

Jak se změnila nemocnice od té doby, kdy jste zde byl ředitelem?
Podstatně, došlo ke spojení dvou nemocnic, čímž se otevřela cesta k modernizaci jednoho provozu. Hlavní nemocnice zůstala tady v Příbrami. Bylo vybudováno pracoviště pro nové ambulance, centrální příjmy a operační sály. Došlo k rekonstrukci některých pavilonů. Ta rekonstrukce není dodělána, samozřejmě je třeba dokončit i další křídla. V tuto chvíli by mě nejvíce pálilo, že i když porodnice prošla modernizací za mého ředitelování, tak standardy jsou dneska zase jiné a bylo by zapotřebí už jen kvůli matkám a dětem, aby tam došlo opět k modernizaci a rekonstrukci. To jsou věci, které mě pálí, ale podstatná změna od roku 1993 se udála a jsem tomu opravdu rád.