Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

USNESENÍ RADY MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ ODS PŘÍBRAMUSNESENÍ RADY MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ ODS PŘÍBRAM


Usnesení rady místního sdružení ODS Příbram ve věci žádosti 1. místostarosty Ing. Martina Buršíka MBA o předložení konkrétních návrhů úpravy rozpočtu města Příbram v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Rada místního sdružení ODS Příbram je si vědoma toho, že vyhlášený nouzový stav kvůli pandemii koronaviru COVID-19 bude mít podstatný dopad do rozpočtu města Příbram a to jak na příjmové, tak i na výdajové straně. Rada bere na vědomí žádost 1. místostarosty Ing. Martina Buršíka MBA o předložení konkrétních návrhů úpravy rozpočtu města Příbram v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a přijímá v této věci následující

Rada místního sdružení není k dnešnímu dni informována o detailním čerpání rozpočtu, dále tak ani o objemu financování boje proti koronaviru COVID-19 a proto navrhujeme následující.

USNESENÍ RADY MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ ODS PŘÍBRAM

1. Rada MS ODS Příbram doporučuje radě města Příbram a následně zastupitelstvu města Příbram aby pozastavila veškeré výdaje na přípravu a realizaci rekonstrukce aquaparku. Zároveň v této věci zavazuje zastupitele za ODS, aby na nejbližším zastupitelstvu přednesli návrh na pozastavení veškerých výdajů na přípravu a realizaci rekonstrukce aquaparku.

2. Rada MS ODS Příbram vyzývá radu města Příbram, aby následně přehodnotila rozsah rekonstrukce aquaparku a vypracovala novou úspornější variantu, která nebude finančně zatěžovat městský rozpočet do budoucna a bude ekonomicky dlouhodobě udržitelná.


3. Rada MS ODS Příbram se necítí způsobilá v tuto chvíli jakkoliv hodnotit a vyjadřovat se k předloženému ekonomickému výhledu města Příbram k 26.3.2020. Svoje stanovisko zdůvodňuje skutečností, že v daném čase ještě nelze žádným způsobem odhadovat dopady nouzového stavu a předpokládaného nižšího výběru daní na příjmy rozpočtu města Příbram. Příjmovou část rozpočtu je možné řešit až v době, kdy bude ukončen nouzový stav a veškerá omezení, která byla vládou přijata a budou odhadnutelné dopady na příjmy státního a potažmo městského rozpočtu.
4. Rada MS ODS Příbram doporučuje mobilizovat finanční rezervy města Příbram a tyto použít na krytí rozpočtem nepředpokládaných a v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vzniklých výdajů.

5. Rada MS ODS Příbram nesouhlasí se nesnižováním investiční výdajů vyjma investičních výdajů na rekonstrukci aquaparku.


6. Rada MS ODS Příbram doporučuje radě města Příbram, aby vyzvala vedoucí jednotlivých odborů k předložení návrhu na možné úspory provozních výdajů v jejich působnosti.

7. Rada MS ODS Příbram konstatuje, že je prostřednictvím svých zastupitelů a členů v odborných komisích připravena pomoci operativně řešit všechny problémy vzniklé v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19.


V Příbrami dne 8.4.2020Miroslav Peterka                    

Předseda MS ODS Příbram

Kategorie: