Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Volební program 1998Program pro komunální volby 1998 pro období 1998 - 2002 ODS Příbram

Vážení spoluobčané,
v průběhu dvou let jdete potřetí k volbám. Tentokrát se jedná o komunální politiku, která je stejně důležitá jako ta “velká” parlamentní. Potřetí na Vás strany chrlí svoje programy a sliby. Potřetí se musíte rozhodnout, komu dáte svůj hlas a svoji důvěru. Přicházíme i my, členové i nečlenové ODS se svojí nabídkou Smlouvy mezi námi a Vámi. Neslibujeme nic velkého, bombastického, neuskutečnitelného! Slibujeme věci každodenní potřeby. V neúprosném běhu času jsou chvíle, kdy stojí za to se zastavit a život kolem vnímat pozorněji než jindy. Zvlášť v této hektické době střídání bezmezné radosti z olympijského hokejového zlata na straně jedné a bezmezné bolesti z vyplavených domovů na straně druhé. Nepřijímejte vyřčené “pravdy” o blbé náladě a spálené zemi. Pohled z okna a do výloh ukazuje něco jiného. Budeme účastni žití ve výjimečném roce našeho letopočtu - roce 2000. Buďme optimisty a věřme, že tento práh tisíciletí překročíme do života v míru, do života úspěšné ekonomiky, do života pohodového.

Vážení příbramští patrioté, využijte proto svého výsostného práva a zasáhněte v pravý čas. Vnímavě posuďte věrohodnost předvolebních projevů a slibů a rozhodněte se správně.

Ing. Ivan FUKSA listopad 1998

Majetek obce
Občané města Příbram musí vědět, jaký majetek město Příbram má a jak je s ním nakládáno

- dokončit inventarizaci majetku Města a otevřít tyto informace občanům (prostřednictvím Zpravodaje, INFO Systému radnice atd. tak, aby bylo hospodaření s obecním majetkem průhledné)
- prokazovat efektivnost dlouhodobých pronájmů sportovních, zájmových a kulturních zařízení - kvalitou služeb veřejnosti a finanční návratnost ostatních zařízení
- dořešit otázky restitucí (např. Nový rybník, lesoparky), dát do souladu majetek Města s majetkem privátním
- realizovat nové obhospodařování rozvodů vodovodů a kanalizací ve městě s důrazem na hospodárnost a efektivitu
- i nadále zadávat veřejné zakázky na základě výběrového řízení

 


Samospráva
Základem samosprávy jsou pravidelné schůzky našich zastupitelů s občany

- iniciovat u Parlamentu České republiky realizaci jednotného informačního systému, minimalizovat tak obtěžování občanů opakovaným dokládáním skutečností (rodné listy...). Tento systém rozšířit o městské informační centrum ve vestibulu radnice s cílem poskytnout občanovi co nejvíce informací a řešit na místě standardní problémy občana, aniž by musel pobíhat po kancelářích a objednávat si termíny schůzek
- prohlubovat a důsledně kontrolovat vstřícné jednání zaměstnanců radnice
- zvýšit efektivnost radnice při zachování počtu zaměstnanců
- zprůhlednit možnosti získávání stavebních pozemků pro všechny bytové výstavby ve vztahu k územnímu plánu
- umožnit provoz lokálních kotelen pro bytové bloky z důvodu nižší ceny takto vyrobeného tepla
- vypracovat harmonogram oprav a odhadu potřebných finančních prostředků na opravu obecních bytů

 


Finance


 Vyrovnaný rozpočet - nezadlužené město

- i nadále zachovat hospodárný vyrovnaný rozpočet, který pokryje všechny provozní potřeby města
- zafinancovat velké městské projekty, schválené Městským zastupitelstvem, zdravou úvěrovou politikou jako doposud, která může být až do výše 20% rozpočtu Města
- využít i nadále dotační politiky státu a nově programu PHARE na modernizaci města, a tím přinést práci do města i do regionu
- rozvojovou politikou radnice, směřující k zřizování nových pracovních příležitostí zvýšit daňovou výtěžnost
Bytové hospodářství ODS Příbram

Cílem naší bytové politiky je podpora zodpovědných občanů při zajištění důstojné střechy nad hlavou

- zlepšovat komunikaci městských orgánů s občany v oblasti zajišťování bydlení a zavedení poradenské a informační služby
- urychlené dokončení prodeje bytů v současných cenách 800,-- Kč/m2
- podporovat aktivity stavebních družstev a individuálních investorů a majitelů bytů formou příspěvků z Fondu oprav a modernizace
- vybudovat holobyty pro neplatiče
- majitelům bytů umožnit svobodný výběr správce byt. fondu - realitní kanceláře a informovat občany o této možnosti
- prosadit efektivnější správu obecních bytů
- změnit systém stávajících realitních kanceláří a nahradit jej systémem novým
- i nadále se podílet na provozu azylového domu, případně jeho činnost rozšířit

Doprava


 

Cesta je život

- prosadit zahájení výstavby obchvatu města i po etapách
- modernizovat a rozšiřovat dopravní síť ve městě minimálně v objemu 10% rozpočtu Města, jak doporučuje Evropská unie
- urychlit a rozšířit jarní údržbu komunikací po zimě - do 30 dnů
- veškeré komunikace budovat důsledněji bezbariérově
- rekonstruovat další nebezpečná dopravní místa ve městě - malý viadukt u Nového rybníka, křižovatka Na Flusárně, křižovatka u Sesamu
- v souladu s evropským trendem zvyšovat bezpečnost dopravy ve městě budováním dalších kruhových objezdů na kritických místech
- pokračovat v rozšiřování dopravního a pěšího informačního systému
- podporovat výstavbu a dokončení parkovacích domů a ploch ve staré i nové části města
- zachovat rozsah sítě MHD a rozšiřovat ji do nových rozvojových oblastí
- dokončit zastřešení zastávek MHD
- po dokončení privatizace provozovatele MHD se podílet na modernizaci vozového parku dle určených pravidel - prosadíme zakoupení nízkopodlažního autobusu, který je zvlášť potřebný pro zdravotně postižené a starší občany
- modernizovat příbramské "centrální" autobusové nádraží
- existující cyklostezku Praha-Příbram-Vídeň napojit na městský dopravní systém

Územní plánování


 Základní osnova rozvoje města

- dokončit územní plán celého města, do něhož budou přirozeně vtěleny již dokončené či rozpracované územní plány zón rozvojových oblastí - zjednodušit a urychlit kontakt občana - investora s městskými architekty a stavebním úřadem - garantovat opodstatněnou nedotknutelnost zelených zón v katastru města - ve všech projektech nezapomínat na dodržování ochrany životního prostředí pro lidi, faunu a flóru - v nových i rekonstruovaných veřejných stavbách důrazně dohlížet na jejich přístupnost pro tělesně postižené spoluobčany - výrazněji prezentovat zpracované a rozpracované územní plány
Životní prostředí ODS Příbram

Čisté a krásné město pro naše děti

- rozšířit projekt separovaného sběru o sběr plastů
- dokončit ekologizaci vytápění obecních domů
- iniciovat a finančně podporovat rozšiřování inženýrských sítí za účelem rozvoje ekologického vytápění
- dokončit kanalizační sběrač údolím Litavky k napojení Březových Hor na čističku odpadních vod
- prosadit generální rekonstrukci čistírny odpadních vod
- realizovat regeneraci přestárlé zeleně v Jiráskových sadech a na Svaté Hoře
- podporovat činnost organizací v již zahájeném sběru nebezpečných složek komunálního a velkoobjemového odpadu
- zahájit likvidaci stavebního odpadu a jeho znovuvyužití
- dokončit rekultivaci skládky Květná
- v územním plánu a při povolování staveb respektovat stávající opodstatněnou městskou zeleň
- v rámci Fondu oprav a modernizace bytového fondu i nadále podporovat změnu fosilních zdrojů tepla na ekologická paliva - poskytování úvěru se 4% úrokem
- podporovat a prosazovat nápravu nízkého průtoku vody v Příbramském potoce a provést opravu regulace
- vytyčit záplavová území a provést protipovodňová opatření v povodí Litavky a Příbramského potoka
- při generálních rekonstrukcích městských komunikací odstraňovat staré materiály mající radioaktivní zátěž
- kultivovat sídlištní území se zaměřením na výsadbu a regeneraci městské zeleně

Zdravotnictví a sociální služby


 


- udržet dostupnost zdravotnických služeb vhodnou politikou pronájmu nebytových prostor (viz dnes I. poliklinika, středisko Březové Hory, územní jesle)
- podílet se na vybudování Hospicu pro umírající občany tak, aby byl zajištěn důstojný odchod ze života
- podporovat činnost státních i nestátních zdravotnických zařízení vhodnou a adresnou dotační činností na pořízení investic
- podílet se na vybudování domova důchodců pro občany města, neboť staří občané jsou zatím nuceni na sklonku života žít v jiném městě
- podílet se na vybudování ústavu sociální péče pro mládež ve městě tak, aby i pro tyto postižené děti byla zajištěna co největší integrace do normálního života
- budovat další formy s pečovatelskou službou, neboť jsme stárnoucí generace
- podporovat protidrogové programy a boj proti AIDS se zaměřením na školní mládež
- podporovat zdravotnickou výchovu a osvětu ve městě s důrazem na zdravý styl života
- podporovat rozšiřování a zdokonalování domácí péče ve městě
- podporovat rekvalifikace zdravotně postižených občanů a podporovat budování nových pracovních míst pro tyto občany
- podporovat sociální adaptaci příslušníků národnostních menšin, např. zřízením specializovaného odborníka pro romské záležitosti při MÚ

Podnikání

Prosperující podnikatelé a živnostníci jsou základním zdrojem růstu, rozvoje a bohatství města

- vytvořit podmínky i pro vstup nových podnikatelských subjektů za účelem nových pracovních příležitostí, máme k dispozici 90.000 m2 pozemků v průmyslových zónách, které bezúplatně nebo za symbolickou cenu poskytneme firmám s vhodným plánem rozvoje
- podpořit větší spolupráci Městského úřadu s Okr. hosp. komorou a Sdružením podnikatelů ČR v Příbrami a dalších podnikatelských sdružení
- podporovat při výběrovém řízení (při srovnatelné nabídce) místní firmy
- výrazněji informovat o výsledcích výběrového řízení
- podporovat pořádání Živnostenské, průmyslové a hospodářské výstavy
- zabezpečit, aby každý strážník měl svůj rajón a aby každý občan znal svého strážníka

Bezpečnost


 


Bezpečné ulice, bezpečné město

- prosazovat užší spolupráci Městské policie a Policie ČR
- v oblasti komunální politiky pomoci zajistit bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku
- rozšířit kamerový monitorovací systém v centru města a na exponovaných dopravních místech
- rozmístit ve městě schránky důvěry Městské policie
Školství ODS Příbram

Škola - základ života

- vypracovat koncepci školství zřizovaných obcí (ZŠ,MŠ) s ohledem na demografický vývoj
- vytvářet bytové podmínky pro stabilizaci sborů kvalifikovaných učitelů základních a středních škol
- vytvořit podmínky pro nákup kvalitní výpočetní techniky pro všechny základní školy v co nejkratší době
- pravidelně informovat rodičovskou veřejnost o činnosti škol prostřednictvím zpravodaje MÚ (ředitelé, škol. komise, radnice)
- vyřešit efektivní vytápění škol zřizovaných obcí
- pro1. ZŠ - Waldorfská škola - zabezpečit nové ekologické vytápění plynem
- podporovat rozvoj alternativního školství
- podpořit dlouhodobé projekty využití volného času mládeže jako prevenci proti její kriminalitě

Sport


 


V zdravém těle zdravý duch

- postupné budování umělých ploch a jejich vybavení (branky, koše,...)
- postupně rekonstruovat stávající sportovní plochy a dovybavit je
- vybudovat U-rampu a areál pro skateboardisty
- podporovat sportovně-společenské akce na území města ( běh Terryho Foxe, běh města, hromadné turnaje pro všechny věkové kategorie,...)
- podpořit zviditelňování vrcholových sportů a sportovců
- dovybavit a opravit stávající zařízení lesoparku
- napojit cyklotrasu Praha - Vídeň na místní cyklistické stezky
- zmodernizovat další dětská hřiště (bezpečnost, estetičnost, nápaditost,...)
- podporovat sportovní akce v rámci protidrogové prevence
- provést rozsáhlou rekonstrukci plaveckého a zimního stadionu
- postupně realizovat budování AQUA-centra
- finančně spoluzajišťovat trenéry mládežnických družstev v rámci příspěvku na podporu mládežnického sportu

Kultura- zachovat divadlo tak, aby zůstalo centrem dramatického umění podbrdského regionu
- udržet provoz kina v Kulturním domě a modernizovat jej
- pokračovat v opravě a modernizaci celého Kulturního domu
- vytvořit dostatečné podmínky pro vybudování kulturního a informačního centra na náměstí T.G.M.
- poskytnou dostatečné prostředky pro důstojný provoz Knihovny Jana Drdy, zachovat všechny čtyři stávající pobočky
- podpořit vydavatelskou činnost Knihovny Jana Drdy i samotného Města Příbram především ve vydávání propagačních materiálů, slovníkových publikací, regionálních studií i kvalitních prací z prózy i poezie
- Podpořit publikování prací mladých autorů i pro Příbram prestižní nově vzniklou Edici současné české poezie
- prosazovat zpracování významných příbramských archiválií do elektronické podoby na CD
- podpořit pěvecké a hudební soubory a výtvarné spolky, které mají nekomerční charakter (Vepřekův a Fousův sbor, Příbramská filharmonie, Příbramský bigband) - koncentrovat finanční podporu do nejkvalitnějších subjektů.
- i nadále pojímat Dvořákův festival jako hlavní hudební svátek města
- vytvořit podmínky pro udržení provozu Junior klubu
- rozvíjet vztahy s partnerskými městy. Město zastřeší výraznější kulturní, společenské, sportovní styky a rodinné kontakty
- zachovat Galerii na Zámečku a Muzeum III. odboje
- pokusit se vytvořit stálou expozici Františka Drtikola
- zkvalitnit ve spolupráci s našimi podnikateli Svatoprokopskou i Svatováclavskou pouť a podílet se na řádném zabezpečení Živnostenské výstavy
- vypracovat studii pro využití svatohorských schodů jako stánku náboženského umění
- podpořit nejlepší mladé umělce z uměleckých škol i kroužků pořádáním soutěží s hodnotnými cenami
- podpořit kulturně historické tradice města (spolek Prokop, Cech příbramských horníků a hutníků, Baráčníky atd.)

 


InformatikaDostupné informace - potřebný krok ke vstupu do třetího tisíciletí

- vytvořit městský informační systém, který bude spojovat všechny veřejné subjekty v našem městě
- veřejně přístupné informace dát občanům k dispozici přes Internet a v Knihovně Jana Drdy
- plně komputerizovat Městský úřad, aby veškeré potřebné informace již byly v elektronické podobě
- zahájit zpracování všech městských dokumentů (i historických) do elektronické podoby. Konečným cílem je zkvalitnění práce Městského úřadu a zároveň snížení počtu úředníků
- v úzké spolupráci s Hospodářskou komorou a podnikateli pomoci vytvořit kvalitní informační centrum především pro malé a začínající podnikatele
- školám vytvořit podmínky, aby mohly učit děti o možnostech informačních systémů a řádně je využívat
- shromáždit historické i současné snímky všech zajímavých budov ve městě a s příslušným komentářem je vydat na CD

 


Turistický ruch- ve spolupráci s Bohemia Centralis, Hospodářskou komorou, cestovními kancelářemi, hotely a restauracemi vyhotovit kvalitní propagační materiály
- zlepšit služby informačního centra, rozšířit informace o městě na Internetu
- využít k výrazné propagaci města partnerských měst
- využít zkušeností slavných mariánských měst k podpoře poutního turistického ruchu
- důsledněji propagovat městské svátky kulturní, společenské i náboženské
- v turistické sezóně usnadnit přístup na Svatou Horu matkám s dětmi, starším a zdravotně postiženým spoluobčanům zajištěním dopravy